श्रावण स्पेशल १ - झिंगलेल्या बाबाची कहाणी

| Labels: | Posted On 8/12/11 at 11:19 AM


सद्ध्या श्रावण का काय ते सुरू असल्याने दारू हा केवळ बोलण्याचा विषय राहिलेला आहे. त्यामुळे आम्ही आता काही खास श्रावण स्पेशल लिखाण करायचे योजिले आहे.
त्यातला हा पहिला पेग एका फांदीवरच्या समस्त कावळ्यांना अर्पण.
झिंगलेल्या बाबाची कहाणी
आपण बघतो की साधारण पणे बेवड्या माणसांच्या संसाराची, मुलांची अवस्था फार वाईट असते. बाबा दारू पिऊन घरी येतो, शेष नागासारखं घर डोक्यावर घेतो. पण ह्या सगळ्याला दुसरी बाजूही असते. दारूच्या बाबतीत बापसे बेटा सवाई असं घडलं तर काय होईल हेच बघण्याचा आता आपण प्रयत्न करणार आहोत.
सोफ्यावर निजलेला एक बंडू बाळ
संपलेली दारू ओठा सुकलेली लाळ
कामवली सखू बाई आली आज नाही
धुतलेला ग्लास एक उरलेला नाही
झोपेतच आता तुला पाजतो बशीत
निजतच तरी पण ढोसशी खुशीत
सांगायची आहे माझ्या बेवड्या मुला
झिंगलेल्या बाबाची या कहाणी तुला
आटपाट नगरात बार होते भारी
दररोज राजा करी एकेकाची वारी
रोज सकाळीस राजा निघताना बोले
आंटी कडे जाणे काल राहूनिया गेले
जमलेच नाही काल जाणे मला जरी
आज परी जाणार मी वेळेतच बारी
स्वप्नातल्या बार मधे मारू मग फेरी
खर्या खुर्या पेगमधे दारू भरू भारी
पाजीन मी थकलेल्या हातानी तुला
झिंगलेल्या बाबाची या कहाणी तुला
बारमधे उशिरा तू असतो बसून, भंडावला बाबा गेला दारूत बुडून. तास तास जातो खाल मानेने निघून, एक एक पेग जातो हळूच संपून. वाटते की उठुनिया तुझ्या पास यावे, तुझ्या सोबत मी ही पुन्हा बसायला घ्यावे. उगाचच बेट काही लावावी तुझ्याशी, चिमुकले टकिला शॉट्स वाटावे तुझ्याशी.
बरळत अडखळत बोलतोस काही
ढोसताना भान तुला उरतच नाही
चोरूनिया तुझा ग्लास संपवाया पाही
दुरुनच आपल्याला बघणारी आई
तरी सुद्धा दोघेजण दंगा मांडू असा
चादरीला ग्लास देई ओलसर ठसा
सांगायची आहे माझ्या बेवड्या मुला
झिंगलेल्या बाबाची या कहाणी तुला
ट्रे मधे लुकलुकलेला पहिला ग्लास, आणि पहिल्यांदाच घेतलास जेव्हा ओठी एक लार्ज. सोडा घालण्याआधी सुद्धा संपवलास तू खंबा, रांगत रांगत घेतलास जेव्हा बारचा तू ताबा. लुटू लुटू उभं रहात भरलास नवा ग्लास, तुझा अचाट स्टॅमीनासमोर बाबा हरला आज.
असा गेलो आहे बाळा पुरा घाबरून
हल्ली तुला ढोसताना पाहतो दुरून
असा कसा बाळ देव बाबाला ह्या देतो
खंबा घेऊन येतो आणि एकटाच पितो
हातातून ग्लास तुझ्या जाई निसटून
उरे काय तुझ्या माझ्या बाटली मधून
जरी येते ओठी तुझ्या माझ्यासाठी शिवी
दारू साठी वाटे मला जणू एक ओवी
माझ्यासाठी थोडी तरी ठेवशील का रे
ढोसताना बाबा तुला आठवेल का रे
बारला तू जाता जाता उंबरठ्यामधे
बाबासाठी येईल का दारू ग्लास मधे
-----x-----
- आदि जोशी
(कवितेतला बाबा मी नव्हे.)

-----
सूचना - लिखाण आवडले आणि जर ते कुणाला पाठवावेसे वाटले तर नाव गाळून पाठवू नये. स्वतःचे लेख दुसर्‍याच्या नावावर मेल मधे बघायचा कंटाळा आलाय आता.

Comments:

There are 11 comments for श्रावण स्पेशल १ - झिंगलेल्या बाबाची कहाणी